1. Uitdagingen voor de Toekomst van Oostende

Uitdaging 1

Ieder mens heeft behoefte aan samenhang en verbondenheid. Eenzaamheid is de grootste vijand van geluk. Wie in Oostende woont, heeft er behoefte aan te voelen dat hij deel is van onze stad. Hij heeft er nood aan zich Oostendenaar te voelen. En voelen dat je Oostendenaar bent, kun je pas als je het ook echt bent : als je er effectief bij hoort, als je met alle rechten en plichten die daar bij horen, Oostendenaar bent. Als je als Oostendenaar gerespecteerd wordt door je medeburgers en hen zelf ook respecteert.

Bouwen aan een gemeenschapsgevoel is daarom misschien de grootste uitdaging, zeker in een maatschappij die individueler wordt. Die algemene tendens is in een stad nog sterker aanwezig. Bovendien weten we dat in Oostende als kuststad, veel mensen vanuit het binnenland komen wonen. Familiale en sociale contacten zijn daardoor beperkter. In de voorbije jaren kwamen ook meer mensen vanuit het buitenland. Sociale samenhang is in Oostende dus een grote uitdaging. Bouwen aan een gemeenschapsgevoel is niet de oplossing van alles, maar wel de rode draad door het geheel. Zonder het effectief gevoel erbij te horen, zonder effectief deel uit te maken van onze gemeenschap, zal het niet mogelijk zijn op andere vlakken succes te boeken.

Automatisch leidt samenhang ook tot een beter gevoel over de stad. Er is meer ruimte voor positieve in plaats van negatieve energie. Met een positieve identiteit: fier op Oostende. Fier op de vernieuwing die de stad de voorbije decennia gekend heeft en fier op wat we nog samen kunnen verbeteren. Finaal is dat een mooie doelstelling : zoveel mogelijk inwoners van Oostende die samen fier zijn om Oostendenaar te zijn.

In het DNA van Oostende zit dat het een stad is waar altijd wat te beleven valt. Niet altijd netjes gepolijst, wel kwaliteitsvol. In Oostende is altijd iets te doen, Oostende is stap voor stap een heuse Cultuurstad geworden en werd Europese sportstad. Maar er is geen reden om op onze lauweren te rusten. Oostende moet een topstad in Vlaanderen zijn.

Bouwen aan een sterke samenhang met een positieve identiteit: zoveel mogelijk Oostendenaars die samen fier zijn op Oostende, is onze eerste uitdaging. Oostende moet top zijn en we moeten dat samen vorm geven.

Uitdaging 2

In iedere maatschappij, dus ook in iedere stad is het belangrijk dat we de talenten van iedereen zo goed mogelijk laten ontwikkelen. Gelijke kansen voor iedereen is de tweede uitdaging. Alleen een maatschappij waar we alle talenten laten ontwikkelen en iedereen echte kansen krijgt, kan welvarend en gelukkig zijn.

Gelijke kansen voor iedereen is een verhaal van rechten en plichten. Iedereen krijgt kansen. Echte kansen. Wie het moeilijker heeft, minder talenten of mogelijkheden heeft, krijgt specifieke ondersteuning om het toch waar te maken. Wie heel veel talenten heeft, wordt gestimuleerd om die maximaal waar te maken. Alleen als iedereen kansen krijgt en ze effectief waar kan maken, worden we een samenhangende, eerlijke en gelukkige maatschappij.

Misschien moeten we het daarom niet hebben over GELIJKE kansen, maar over MAXIMALE kansen voor iedereen.

En iedereen heeft ook plichten. Plichten om de gemeenschap te respecteren, om de anderen te respecteren, om de fundamentele rechten en vrijheden te respecteren, met onder andere de gelijkheid man/vrouw; homo/hetero/; Belg/vreemdeling, enz. Het zijn universele waarden die onverbrekelijk verbonden blijven met een sterk beleid voor gelijke kansen. Maximale kansen voor iedereen is de tweede grote uitdaging.

Uitdaging 3

Samen fier zijn op onze stad betekent dat we er ons goed en veilig kunnen verplaatsen, dat we plaats hebben om fietsen en wagens te parkeren. De voorbije jaren is heel veel geïnvesteerd in mobiliteit en nieuwe infrastructuur. Maar de mobiliteitsgewoonten zijn sterk veranderd. De komende jaren zal die verandering zich doorzetten en dat is ook nodig als we een leefbare stad willen. We moeten ons op die verandering structureel voorbereiden. Dit betekent dat we zorgen voor: meer(rand) parkeermogelijkheden, meer en veilige fietspaden, comfortabele en toegankelijke voetpaden, meer verkeersveiligheid, meer en veilige fietsstallingen, betaalbaar en voldoende openbaar vervoer en een autoluwe binnenstad.   Mobiliteit is de derde uitdaging voor de toekomst.

Uitdaging 4

De kwaliteit van de woningen in Oostende is niet goed. We kennen veel slechte, zelfs onveilige woningen. Vaak is de kost niet hoog, maar voor een onveilige, ongezonde woning is iedere kost te veel. Oostende staat voor een grote uitdaging: tegen 2030 alle woningen in overeenstemming met modern wooncomfort krijgen en toch nog betaalbare huisvesting kunnen aanbieden. Dit houdt ook in dat we een einde stellen aan de huisjesmelkerij die nog altijd te veel aanwezig is.

Bovendien komt, als we het over wonen hebben, automatisch ook het erfgoedbeleid om de hoek kijken. Oostende heeft – als enige stad – bovenop de lijst met geklasseerde gebouwen, een uitgebreide lijst met gebouwen die een hoge locuswaarde hebben: de gebouwen die we moeten behouden. Die lijst eer aan doen zal ook in de toekomst een grote uitdaging zijn. Het uitroeien van de huisjesmelkerijen is essentieel. Het zorgen voor gezonde, comfortabele en betaalbare woningen met respect voor het erfgoed, vormen de vierde uitdaging.

Uitdaging 5

Oostende blinkt als de zee. Dat is de slogan van het huidige bestuur. Een nette stad, met kwaliteitsvolle openbare ruimte waar het aangenaam vertoeven is, blijft ook voor de toekomst een grote uitdaging. Netheid gaat samen met kwaliteit. Zonder een kwaliteitsvolle omgeving, zal netheid niet opgemerkt worden. Maar zonder netheid gaat de kwaliteit van de omgeving sowieso verloren. Kortom een nette, aangename woonomgeving. En het blijft niet beperkt tot netheid en kwaliteit van de woonomgeving. Ook veiligheid en het veiligheidsgevoel is er rechtstreeks mee verbonden. Veiligheid is een basisrecht. Oostende scoort gemiddeld op het vlak van veiligheid, maar zeer slecht op het vlak van veiligheidsgevoel. Er zijn geen gemakkelijke oplossingen, maar het is belangrijk te werken aan het verhogen van de veiligheid en van het veiligheidsgevoel. Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat Oostende een nette stad is met mooie straten en pleinen, veel groen en ruimte voor de kinderen om te spelen. Dat geheel van netheid, kwaliteit van het openbaar domein en veiligheid is onze vijfde uitdaging.

Uitdaging 6

Oostende is de stad aan zee. De kust trekt een oudere bevolking aan maar in Oostende is dat minder dan elders. Oostende is op Bredene na de jongste kustgemeente. Dit was in het verleden anders. Maar toch blijft het een uitdaging om ook jonge mensen en jonge gezinnen in onze stad te houden, of hen terug naar Oostende te brengen. Het aandeel van de bevolking onder de 40 jaar moet tegen 2025 omhoog. Dat is de moeilijk haalbare, maar ambitieuze doelstelling.

Aantrekken en bij ons houden van jonge mensen en jonge gezinnen, is onze zesde uitdaging. Die maken we concreet door de doelstelling om tegen 2025 het aandeel van de bevolking onder de 40 jaar weer te doen stijgen.

Uitdaging 7

De werkgelegenheid en de werkgelegenheidsgraad stijgt in Oostende jaar op jaar. Traag, dat wel, maar ze stijgt. Maar ook de werkloosheid is gestegen. We weten ook dat de economie razendsnel verandert. Innovatie is niet alleen een modewoord, het is ook een economische realiteit. Bovendien is er een enorme aantrekkingskracht van de Vlaamse ruit (Antwerpen, Leuven, Brussel, Gent).

Innovatieve bedrijven aantrekken is daarom dubbel zo moeilijk, maar des te belangrijker. We mikken niet op eender welke bedrijven: bedrijven die op een duurzame toekomst inzetten, die respect hebben voor mens en natuur, zijn ons hoofddoel.

Meer werk betekent niet automatisch minder werkloosheid. De grote groep nieuwkomers ‘profiteert’ niet van de bijkomende jobs en onze vele andere inwoners hebben niet de nodige ervaring of opleiding. Dat moeten we veranderen, wat geen snel proces is, maar een werk van jaren. Hen dichter bij de arbeidsmarkt brengen, realiseren we door (bij)scholing te blijven stimuleren en door het aanbod van avondschool VDAB en andere instanties zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. De zevende uitdaging bestaat uit het aantrekken van nieuwe, innovatieve bedrijven met respect voor mens en natuur enerzijds en het dichter bij de arbeidsmarkt brengen van de vele werkzoekenden, anderzijds.

Uitdaging 8

Vlaanderen kent een sterke vergrijzing. Aan de kust is dat nog meer het geval dan in het binnenland. Zoals aangegeven willen we het aandeel van de -40 jarigen verhogen. Maar dat mag ons niet ertoe leiden dat we de senioren en zeker de oudste onder hen vergeten. Van de vergrijzing geen probleem maar een opportuniteit maken is onze achtste uitdaging. We streven naar een aanspreekpunt voor ouderen en mensen met een functiebeperking waar zij welkom zijn met hun administratieve en andere vragen.

Uitdaging 9

In de stad wonen betekent niet dat we afgesloten worden van de natuur. Om een leefbare stad te zijn, hebben we groen nodig en moeten we de aansluiting met de groene rand rond onze stad maken. De voorbije jaren zijn enorm veel bomen bij geplant, kwam er 80 ha stadsrandbos bij, legden we de tuinen van Stene aan. Dertig jaar geleden was Oostende een grijze betonnen stad. Nu is er veel groen, maar niet genoeg. Het werk is niet af.

Maar Oostende is geen eiland. Wel een deel van onze aardbol, die met een scherpe klimaatverandering geconfronteerd wordt. Daarom moeten we niet alleen een groene stad, maar ook een klimaatneutrale stad worden. De negende uitdaging is daarmee duidelijk: zuurstof voor de Oostendenaars: van Oostende een groene en klimaatneutrale stad maken..

Uitdaging 10

Ten slotte is er een uitdaging die de verschillende deelterreinen overstijgt. Het bestuur van de stad moet gebruik maken van de moderne mogelijkheden om een heuse smart city te worden, met snellere en betere communicatie, makkelijk bruikbare en toegankelijke apps, enz. We willen daarenboven de eerste Social Smart City zijn. Dat alles moet ook de dienstverlening en de klantvriendelijkheid verhogen. Van Oostende een communicatieve, klantvriendelijke social smart city maken is de tiende uitdaging.