2.3. Een stad die de mobiliteit op maat van de inwoners omarmt en uitwerkt

2.3.1. Actie 10: Ondertunneling van de zwarte fietspunten

Een aantal jaren geleden werd een plan gemaakt voor een globaal fietsnetwerk. Dat omvat ongeveer 110 km fietspaden. Tegen het einde van de huidige legislatuur zullen daarvan 95 km aangelegd zijn. Er is dus heel wat gebeurd, maar er wachten ons nog moeilijke stukken.

Binnen dit netwerk blijven er ook nog zwarte punten. Het gaat vooral om de oversteken die fietsers moeten nemen over de grote wegen: Nieuwpoortsesteenweg, Torhoutsesteenweg, Elisabethlaan, Gistelstesteenweg, Zandvoordestraat, Kennedy rondpunt, Dr. E. Moureauxlaan.

De komende jaren moeten al deze zwarte punten weggewerkt worden door ofwel tunnels ofwel bovengrondse verbindingen. Tegelijkertijd voeren we om de drie jaar een grote inspectie door van de fietspaden en verbeteren of herstellen we alles wat niet helemaal ok is. En aan kruispunten met rode lichten worden “timers” geplaatst. Deze geven aan hoe lang rood of groen licht nog duurt en hebben een veilig en sturend effect.

2.3.2. Actie 11 : 1000 extra fietsstallingen

Niet alleen de fietsers, maar ook fietsen zelf moeten beter beschermd worden. Het aantal gewone fietsstallingen en ook het aantal beveiligde fietsstallingen moet verhoogd worden. Het voorbije jaar zijn ongeveer 200 “nietjes” geplaatst en ook de komende jaren moeten er continu fietsstallingen bijkomen. Het is belangrijk een concrete doelstelling aan te houden: de komende zes jaar moeten er in totaal 1000 extra fietsbergplaatsen bijkomen. Bij die fietsbergplaatsen moet voldoende ruimte voor bakfietsen voorzien worden.

2.3.3. Actie 12 : 2000 plaatsen in randparkings aan 5€ per dag, 3€ per halve dag, klaar tegen eind 2022

De voorbije jaren zijn er verschillende parkings bijgekomen. Maar dat is niet voldoende. Oostende wordt een steeds aantrekkelijkere stad en dat lokt mensen met auto’s naar hier. Willen we een gezellige binnenstad en aangename woonwijken, dan is het belangrijk dat er extra randparkings komen. We voorzien randparkings op drie plaatsen: de eerste zone ligt dicht bij het centrum en omvat de omgeving van de Velodroom, de Bootsman Johnson en het Maritiem Instituut. De tweede zone ligt in Mariakerke en omvat het complex aan de Versluys Dôme en O’Sea. De derde zone ligt langs de Dr. E. Moureauxlaan. Samen moeten ze goed zijn voor 2000 nieuwe plaatsen voor randparkeren. Ze worden aangevuld met de parking van de NMBS die in de weekends ook als randparking kan dienen.

Alle randparkings liggen bij een bus- of tramverbinding, zodat iedereen vanuit de randparking gemakkelijk naar het centrum, het strand of de dijk kan. Voor de randparkings gaan we naar een uniform tarief:  3€ per halve dag, 5€ voor een hele dag. Tijdens de week (maar niet in de grote vakantie, de kerstvakantie en de paasvakantie) zijn deze randparkings gratis. In de parkings moet voldoende plaats voor fietsstallingen, uitleenfietsen en toiletten zijn. Elektrische laadpalen en fietsenstallingen zijn er een evidentie en we voorzien ook voldoende plaatsen voor deelauto’s.

De randparkings moeten inspelen op de digitalisering: reservering online van een parkeerplaats in de randparking voor je vertrekt, moet mogelijk zijn, zodat de neiging om telkens eerst de stad in te rijden vermindert. Voor deze hefboom voorzien we een strakke planning: eind 2022 moeten de 2000 plaatsen er zijn.

2.3.4. Actie 13 : Zwaar verkeer uit de Stad

Stapsgewijs werken we aan een autoluwere stad. De komende jaren is een belangrijk onderdeel hiervan het weren van zwaar verkeer uit de stad. Samen met de aanbieders van dergelijke diensten op de markt, moeten we de leveringen dus buiten de stad kunnen concentreren en van daaruit met geluidsarme en milieuvriendelijke vervoersmiddelen de levering in het centrum uitvoeren. In de praktijk betekent dit een beperking van de tonnenmaat  (12 ton) van vrachtwagens die in het centrum binnen mogen, wat we in een politiereglement vastleggen. De invoering zal in het begin nog uitzonderingen voorzien, maar tegen het einde van de legislatuur moeten uitgewerkt zijn.

Vandaag zijn er venstertijden voor de wandelzones. Buiten die venstertijden mag er niet in de wandelzones gereden worden. De handhaving is erg moeilijk: de boete is beperkt tot  55 euro per inbreuk. Met slimme camera’s en enkele paaltjes (niet overal mogelijk) kunnen we de afdwingbaarheid verhogen.

2.3.5. Actie 14 : Wijk per wijk alle voetpaden safe

De kwaliteitseisen die aan voetpaden gesteld worden gaan fors omhoog. Er zijn meer mensen met een rolstoel, er zijn meer mensen met rolators, er zijn meer mensen die moeilijker stappen, kinderwagens, …. Daarom werd reeds besloten om per wijk een audit van de voetpaden uit te voeren. De eerste twee audits zullen in 2018 klaar zijn. De komende legislatuur moeten alle audits uitgevoerd worden. Alleen voetpaden waar binnen relatief beperkte termijn (5 jaar bv.) grote openbare werken doorgaan, worden niet onmiddellijk aangepakt. Voor de concrete planning van de uitvoering wordt een logische planning opgemaakt bij het begin van de bestuursperiode, zodat de evolutie door de inwoners goed kan gevolgd en gecheckt worden.

Op het vlak van mobiliteit zijn daarnaast punctuele acties nodig.

 1. Het autoluwer maken van de binnenstad (begrensd door de Vindictivelaan, de Visserskaai, de Van Iseghemlaan en de H. Serruyslaan) willen we stap voor stap realiseren. In deze zone komen in principe alleen de inwoners en diegenen die er voor professionele redenen moeten zijn. Binnen enkele jaren komt de centrumparking (in het Europacentrum) weer onder het beheer van de stad. Deze parking moet voorbehouden worden voor inwoners en tweede verblijvers van het centrum en mag dus geen circulatieparking meer zijn.
 2. We nemen het parkeerbeleid weer zoveel mogelijk in eigen handen, via het gemeentelijk parkeerbedrijf.
 3. Veel reclameborden die op het voetpad staan voor handelszaken zijn voor blinde en minder mobiele mensen hinderlijk. Daarom moeten we ze beperken of zelfs niet meer toestaan.
 4. Tegen 2021 willen we de zone 30 als algemeen principe in de woonwijken realiseren. Dat houdt in dat tegen dan de nodige ingrepen inzake infrastructuur moeten uitgevoerd worden, zodat de snelheidsbeperking ook effectief wordt gerealiseerd.
 5. Zwaar (werf)verkeer kan een potentieel gevaar betekenen rond de schoolpoort. Om dit te vermijden willen we een charter afsluiten met de bouwsector om het zwaar verkeer rond de scholen te weren.
 6. Oostende neemt deel aan autoloze zondag. Aangezien de zondag traditioneel een toeristisch belangrijke dag is moeten er voldoende alternatieven voor de toegang tot de stad zijn. Via randparkings met gratis fietsen of busvervoer moet het centrum toegankelijk zijn.
 7. Autovrije wijken worden mogelijk. Bewoners kunnen zelf beslissen of ze een autovrije wijk willen inrichten. Auto’s parkeren aan de rand van de wijk en betreden de wijk enkel voor het laden en lossen. Voor hulpdiensten en taxi’s blijft de wijk bereikbaar. Het akkoord van de overgrote meerderheid van de wijkbewoners is noodzakelijk voor dergelijke ingreep.
 8. Renovatie van de Steense Dijk en de Prins Roselaan. Deze renovatie overstijgt de wijkplannen en is voor heel de stad van belang. Daarom wordt ze hier opgenomen.
 9. Om de parkeerproblemen tijdens de weekends op te vangen, proberen we met bedrijven afspraken te maken over het openstellen van hun parkings.
 10. Een mountainbiketraject rond de stad: fietsen en mountainbiken gaan niet zo goed samen. Daarom is een afzonderlijk mountainbikecircuit rond de stad wenselijk
 11. Mogelijkheid een jaarabonnement bij Indigo te kopen. Het jaarabonnement houdt niet in dat de maximale parkeertijd mag genegeerd worden, maar het zorgt er voor dat er veel rompslomp verdwijnt.