2.5. We zorgen voor netheid in de stad, voor meer veiligheid, voor een hoger veiligheidsgevoel en voor kwaliteitsvolle openbare ruimte

Oostende blinkt als de zee. Dat is de slogan van het huidige bestuur. Een nette stad, met kwaliteitsvolle openbare ruimte waar het aangenaam toeven is, blijft ook voor de toekomst een grote uitdaging. Netheid gaat samen met kwaliteit. Zonder een kwaliteitsvolle omgeving, zal netheid niet opgemerkt worden. Maar zonder netheid gaat de kwaliteit van de omgeving sowieso verloren. Kortom een nette, aangename woonomgeving. Maar het blijft daar niet bij.

Ook veiligheid en het veiligheidsgevoel is er rechtstreeks mee verbonden. Veiligheid is een basisrecht. Oostende scoort gemiddeld op het vlak van veiligheid, maar zeer slecht op het vlak van veiligheidsgevoel. Er zijn geen gemakkelijke oplossingen, maar het is belangrijk te werken aan het verhogen van de veiligheid en van het veiligheidsgevoel, en er tegelijkertijd voor te zorgen dat Oostende een nette stad is met mooie straten en pleinen, met veel groen en ruimte voor kinderen om te spelen. Dat geheel van netheid, kwaliteit van het openbaar domein en veiligheid is onze vijfde uitdaging.

2.5.1. Actie 17 : Wijkpolitie 2.0 : de wijkinspecteur “krijgt” twee dagen per week zonder gerechtelijke of administratieve taken

Wijken spelen een belangrijke rol in het Oostende van de toekomst. Dat geldt dus ook voor de wijkpolitie. Vandaag heeft Oostende een grote wijkpolitie, maar toch is de evaluatie door de inwoners niet positief. Dit betekent dat we beleidsmatig vrij grote veranderingen moeten doorvoeren. Dit houdt in dat de aanwezigheid van de wijkinspecteurs systematisch moet verankerd worden. Vandaag worden de wijkinspecteurs “overstelpt” met gerechtelijke en administratieve taken die hen verhinderen voldoende op het terrein aanwezig zijn.

De belangrijkste maatregel lijkt ons daarom om twee van de vijf dagen per week volledig vrij te maken van deze taken. De enige uitzondering hierop is het vaststellen van de woonplaats, omdat die taak inhoudt dat er een persoonlijk contact met de inwoner is. In die “takenvrije” dagen moet de wijkinspecteur aanwezig zijn bij de scholen, verkeerssituaties, contacten met de wijkbewoners, enz;

2.5.2. Actie 18 : Het mooiste plastiekvrije, afvalvrije strand aan de Noordzee

Het strand van Oostende moet het properste strand van de Noordzee worden. Dat vergt heel wat ingrepen, mankracht en controle. Maar alleen kunnen we dat niet. Daarom willen we een structurele samenwerking met vrijwilligers (Propere strandlopers en andere). Selectieve ophaling, en subsidies voor wie leeggoed binnenbrengt vullen deze acties aan. Het beroep doen op vrijwilligers heeft ook een belangrijk pedagogische impact: door zelf actief te zijn, vergroot de bewustwording en dus ook de mogelijkheid om meer mensen aan te zetten zo weinig mogelijk afval te laten slingeren. Oostende was de eerste stad die niet-recycleerbaar plastiek van het strand verbood bij evenementen. De komende jaren moeten we dat verbod verscherpen en uitbreiden naar alle gebruikers van het strand.

Het strand is de eerste stap, omdat de kans dat plastiek in zee raakt daar uiteraard het grootst is. Maar ook op andere plaatsen moet het stadsbestuur het gebruik van plastiek zakken ontraden en meer milieuvriendelijke alternatieven promoten. Tegen 2030 moeten we een plastiekvrije stad zijn, dit wil zeggen dat niet-recycleerbaar plastiek hier niet meer kan.

2.5.3. Actie 19 : Een nette stad met ondergrondse afvalstraten en huisvuilophaling voor 11h

In 2017 werden de eerste ondergrondse afvalstraten geopend. Tegen 2024 willen we 100 van deze afvalstraten bouwen. Deze investering moet gepaard gaan met een sterke communicatie, zodat de afvalstraten maximaal gebruikt worden. Op die manier zal ook het volume van de ophalingen dalen. Die ophaling willen we blijven starten om 7 uur en voor 11 uur klaar hebben. Dit is een beter alternatief dan nachtophalingen.

Het Containerpark in Zandvoorde wordt helemaal vernieuwd. Of er nog een extra containerpark komt, wordt pas na deze vernieuwing en na de aanleg van minstens de helft van de afvalstraten beslist. Graffiti verwijderen we binnen de twee dagen, werven worden met mooie baches afgeschermd, achtergelaten afval ruimen we zo snel mogelijk op. Kortom: een nette stad.

2.5.4. Actie 20 : mooie pleinen en straten met veel groen en ruimte voor de kinderen

De voorbije jaren werden heel wat pleinen heraangelegd. Maar het werk is niet af. Bij iedere stadsontwikkeling of herinrichting van de openbare ruimte moeten we nagaan hoe we meer groen kunnen inbrengen (zie ook Plan Eekhoorn) en hoe we de straten en pleinen levendiger kunnen maken. Om de monotone grasperken levendiger te maken en meer bijen, vlinders en insecten te hebben, is het aangewezen meer weidebloemen te voorzien. We laten de bewoners mee plannen en nadien kunnen de bewoners de open ruimte ook mee gebruiken. We voorzien de mogelijkheid om mobiele bbq’s, foodtrucks en pop-up restaurants te zetten telkens het mooi weer is. Op die manier wordt de open ruimte veel levendiger, een ontmoetingsplek voor de buurtbewoners en zal er ook beter voor gezorgd worden.

2.5.5. Actie 21 :  De Oostendse straten worden de veiligste van alle centrumsteden: geen zware verkeersslachtoffers meer

Veiligheid omvat verkeersveiligheid. Daar hebben we het reeds over gehad in de andere uitdagingen. Inzake verkeersveiligheid is er immens veel vooruitgang geboekt. Het aantal doden en zwaargewonden in het verkeer is de voorbije twintig jaar met twee derden gedaald. Oostende staat qua verkeersveiligheid aan de top.

Voor de komende legislatuur willen we gewoon een zero tolerance: de ultieme doelstelling moet zijn dat er geen slachtoffers meer vallen. Dat is bijna of helemaal niet haalbaar. Maar het is wel de enige goede doelstelling en het betekent dat bij ieder zwaar ongeval moet nagegaan worden of er wijzigingen nodig of mogelijk zijn om dat te vermijden. We moeten realistisch zijn: dat is niet altijd mogelijk, soms kan onoplettendheid grote gevolgen hebben. Maar onze doelstelling moet hoog, zeg maar niet realistisch blijven omdat anders we geen verbetering meer zullen zien. Voor het realiseren van deze doelstelling zal het ondertunnelen van de kruispunten tussen de hoofdwegen en de fietspaden cruciaal zijn.

Waar er geen ondertunneling is, wordt er onder andere voor geopteerd om de fietsoversteekplaatsen en de zebrapaden extra te verlichten zodat ze beter opvallen en de fietsers en voetgangers beter gezien worden.

2.5.6. Actie 22 : Een stedelijke opvang voor mensen die gevaar of sterke overlast veroorzaken

Zoals iedere centrumstad kent Oostende de situatie waarbij mensen met verslavingsproblemen zware overlast veroorzaken of een gevaar vormen voor zichzelf of anderen. In zo’n situatie  kunnen ze gecolloqueerd worden. In de praktijk wordt soms te lang gewacht en bovendien wordt bijna iedereen na 40 dagen behandeling weer vrijgelaten. Niet zelden start het probleem dan weer van vooraf aan. Dit tast de leefbaarheid van gebouwen en buurten erg aan, het is gevaarlijk en het zorgt er ook voor dat de betrokkenen in een vicieuze cirkel blijven draaien.

Daarom willen we met de provincie, de Vlaamse Gemeenschap, het gerecht en een aantal psychiatrische instellingen samen een initiatief uitbouwen, zodat die mensen ergens naartoe kunnen waar ze langer, al dan niet verplicht, begeleid worden. Een follow up na de collocatie dus, waarbij de “dwang” geleidelijk afneemt. Dat is enkel mogelijk als alle niveaus samen werken en zal niet makkelijk zijn. Maar het is een zeer reële nood.

2.5.7. Actie 23: Centrum tegen Intrafamiliaal geweld

Intrafamiliaal geweld is een belangrijk probleem. Gemiddeld krijgt de Oostendse politie 900 meldingen per jaar. Bij intrafamiliaal geweld komen veel aspecten om de hoek kijken : strafrecht, psychologische hulp, opvang, ondersteuning, enz. Daarom is het belangrijk dat alle disciplines samen zitten. Elk geval van ernstig intrafamiliaal geweld vraagt om een gecombineerde aanpak, grondig onderzoek en samen kijken wat de beste oplossingen zijn. Voor iedere melding is er één casuscoördinator die het plan van aanpak afstemt met het gezin om het intrafamiliaal geweld te stoppen en de nodige hulp te coördineren.Hierdoor vermijden we ook dat gezinnen van de ene naar de andere dienst wordt gestuurd.

Ook hier vullen punctuele acties de hoger opgesomde voorstellen aan

  1. We bestrijden actief en structureel de overlast veroorzaakt door meeuwen. Via drones, het plaatsen van nepeieren, het uitbreiden van ondergrondse afvalstraten en door het ophalen van het huisvuil voor 11h af te werken.
  2. Vuilnisbakken worden blikvangers: op plaatsen waar veel volk voorbij komt “lokken” vuilnisbakken via geluiden de mensen om hun afval in de afvalbak te gooien.
  3. Inbraak en fietsdiefstallen krijgen absolute prioriteit. Het zijn misdrijven die sterk ingrijpen op het dagelijks leven van mensen. Prioriteit betekent ook dat er effectief vervolgd wordt. Het parket heeft terzake de voorbije maanden haar beleid versterkt na de vraag van het stadsbestuur op het veiligheidsoverleg. Wij willen dat zo houden.
  4. Acties rond alcohol- en drugspreventie via de scholen en andere instanties opvoeren. Deze acties zijn gericht op het weerbaar maken van jongeren. Ouders en jongeren kunnen beroep doen op een hulplijn inzake drugs- en alcoholverslaving