Twintig punten voor het Oostende van de toekomst

Wonen en verjonging

De ambitie is de stad te verjongen. Dat betekent dat het aandeel -40 jarigen opnieuw moet stijgen. Deze doelstelling heeft in de eerste plaats een impact op het woonbeleid. Nieuwbouwprojecten moeten inderdaad zo worden geconcipieerd dat ze ook aantrekkelijk zijn voor deze groep en meer in het algemeen de leefbaarheid bevorderen van het betrokken gebied. Het stadsbestuur zal de grote projecten die nu in ontwikkeling zijn (Oosteroever, Hotelschool, vroegere vestiging Vives, O’sea, Mispelplein, verkavelingen Baanhof, Prins Roselaan en Raversyde) verder laten ontwikkelen, maar voor nieuwe grootschalige projecten zal gedurende de legislatuur een moratorium worden ingevoerd. Dit betekent dat een appartement vervangen door een nieuw appartementsgebouw van ongeveer dezelfde hoogte nog kan, maar dat dit niet kan waar vroeger geen appartementen stonden. Hoe dan ook zal de bouw van eengezinswoningen de voorkeur genieten. 

We zullen een nieuwe globale ‘bouw- en woonnota’ goedkeuren en in verordeningen omzetten. Deze nota en de bijhorende verordeningen moeten tegen de zomer van 2020 goedgekeurd worden, waarbij het aandeel vaste bewoning in deze projecten een factor van beoordeling wordt. Nieuwe initiatieven zijn dus enkel mogelijk als ze binnen de nieuwe visie passen en gericht zijn op hoger gestelde doelgroep of er duidelijk een positieve impact op hebben.

De multibel-actie wordt verdergezet, het bestuur stelt bovendien als doelstelling om tussen 2010 en 2030 1200 nieuwe sociale woningen te bouwen, het SVK moet naar 500 wooneenheden evolueren tegen 2030. In de totaliteit van de bouwvergunningen zal de verhouding sociale en betaalbare woningen continu gemonitord worden. In het woonbeleid wordt ruimte gecreëerd voor nieuwe woonvormen als cohousing, maar ook voor wooncoöperaties die onder andere de druk van de grondprijs op de verwerving van woningen kunnen beperken. 

Voor het verhuren van woningen wordt stapsgewijs de verplichting ingevoerd dat enkel woningen met een conformiteitsattest kunnen verhuurd worden. Met een operatie renovatie doen we aan inbreiding. De belasting op leegstand en verwaarlozing wordt verdubbeld zodat het minstens even hoog is als in de andere centrumsteden en sterk progressief is. De extra opbrengst wordt gebruikt voor een fonds waarbij renovatie van erfgoedpanden wordt gesubsidieerd en voor een nieuwe gemeentelijke renovatiepremie voor jonge gezinnen, die de bestaande aankooppremie aanvult. Een rollend fonds waarbij woningen worden aangekocht/onteigend en gerenoveerd zal worden geactiveerd en van de nodige middelen voorzien.

Om gezinnen met kinderen te ondersteunen wordt de kinderopvang verder uitgebreid, in wijken waar nog tekorten wordt de mogelijkheid aangeboden dat onthaalouders samen een infrastructuur huren, komen er extra flexibele opvangmogelijkheden en betaalt het bestuur de helft van de kosten voor kinderopvang en buitenschoolse opvang terug aan de gezinnen. Het bestuur voert een actief beleid om zo veel mogelijk kinderen effectief aan kinderopvang te laten deelnemen. De prijs van de Buzzy Pazz wordt sterk gereduceerd (tot 15 euro per kind).

Mobiliteit

In het mobiliteitsbeleid moeten tegen eind 2021 een aantal belangrijke wijzigingen afgerond of in elk geval in uitvoering zijn. 

Er zullen systematisch scans uitgevoerd worden van de staat van de voet- en fietspaden die als basis dienen voor het structureel onderhoud en voor aanpassingen aan deze infrastructuur.

Bij de start van de legislatuur wordt voor het centrum een nieuw mobiliteits- en parkeerplan ontwikkeld, waardoor het stadscentrum verkeersarm wordt en beperkt tot bewonersverkeer, tweede verblijvers, laden en lossen voor de aanwezige bedrijven en uiteraard het prioritair verkeer. Dat zal stapsgewijs gebeuren, maar de bedoeling moet zijn om de vernieuwing tegen eind 2021 af te ronden. 

Het zwaar verkeer wordt uit het centrum geweerd, wat inhoudt dat één of meerdere systemen van distributiecentra buiten de stad en levering door kleinere elektrische voertuigen en (bak)fietsen worden voorzien. De uitwerking van dit project vereist een maximale afstemming met en participatie van de betrokken groepen: de bewoners, de winkeliers, de gebruikers en de mensen die er tewerkgesteld zijn. Het principe van een parkeerarme omgeving, het vrijmaken van straten en pleinen, elektrische busjes (hop-on-hop-off) naar en in het centrum, (geheel of gedeeltelijk) eenrichtingsverkeer op de lus rond het centrum, worden in het plan opgenomen. 

In dit nieuwe mobiliteits- en parkeerplan zal met de concessiehouder onderhandeld worden om de bovengrondse parkeerplaatsen van het Mijnplein te vervangen door een aantrekkelijke plaats waar bewoners en bezoekers aangenaam kunnen verblijven, spelen, evenementen organiseren. De ondergrondse parkeerplaatsen blijven behouden. Tegelijkertijd met dit plan, wordt een uitgebreid project uitgewerkt van betaalbaar en financieel sturend parkeren aan de rand van de stad, waarbij de randparking Visserijschool een elementaire plaats opneemt en maximaal wordt uitgebouwd. Ook een uitbreiding van de parking aan het Bosje zal worden onderzocht. Bij de uitwerking van deze parkings wordt ruimte voorzien voor fietsstallingen, elektrische laadpalen, toiletten, de mogelijkheid om op afstand te reserveren. De randparkings zullen gratis zijn op de weekdagen, behalve tijdens de vakanties.

De zone tussen het cultureel centrum De Grote Post en het Leopoldpark wordt heraangelegd waarbij de trafiek over dat stuk zo beperkt mogelijk wordt. Dat houdt ook in dat een stuk van de bovengrondse Zeeparking verdwijnt. Voor het ander bovengronds deel zal de goedkopere tarifering die nu voor de parking op het Mijnplein en de Visserskaai geldt, worden toegepast. 

De zwarte punten in de fietsverbindingen worden weggewerkt, er worden extra fietspaden aangelegd, het concept fietsstraat wordt ruimer toegepast, de zwarte punten worden weggewerkt  onder andere  door ondertunneling van kruisingen van fietspaden met drukke banen. De opmars van de elektrische fietsen is een feit. Het fietsbeleid moet hier rekening mee houden (laadpalen, breedte van de fietspaden,…). 

Het aantal plaatsen voor fietsstallingen wordt verhoogd en er komen bewaakte fietsgarages.  Tegen eind 2021 moeten de plannen om in de woonwijken overal zone 30 in te voeren, gerealiseerd worden. Dit houdt in dat in de straten die voor zone 30 in aanmerking komen, maar waar op vandaag onder andere door de breedte van de straat hogere snelheden gelden, de infrastructuur zal worden aangepast zodat het effectief zone 30-straten worden. 

Wijk per wijk wordt de toegankelijkheid en de kwaliteit van de voetpaden onderzocht en verbeterd.

Cultuur

Cultuur doet het goed in Oostende. Op vandaag bedraagt de globale inspanning  van het stadsbestuur voor cultuur (excl. stadspersoneel van de dienst cultuur, exclusief het kunstonderwijs en exclusief de ondersteuning bij allerlei evenementen) ongeveer 5 miljoen. In Oostende zijn de meeste onderdelen van het cultureel aanbod actief, waarbij aandacht voor literatuur wel naar omhoog moet. Het aanstellen van een stadsdichter en het uitwerken van een ruim project ‘Literatuur aan Zee’ moet dit hiaat opvullen. Voor kunstenaars zal extra atelierruimte gecreëerd worden. Oostende zal zich kandidaat stellen voor Europese Culturele Hoofdstad. Voor het initiatief Europese Culturele Hoofdstad zal in het eerste jaar van de legislatuur een intendant worden aangesteld die een programma uitwerkt, inclusief de financiële inspanning die daar supplementair tegenover staat. Het project Culturele hoofdstad moet een project van heel Oostende worden (cf. Leeuwarden). Bovenop de inspanning voor Culturele hoofdstad zal de komende jaren de financiële ondersteuning van de verschillende initiatieven geleidelijk verhoogd worden, waarbij afspraken worden gemaakt voor de hele legislatuur. Een som van 2 miljoen extra op jaarbasis tegen het einde van de legislatuur zal hiervoor uitgetrokken worden. Bij alle inspanningen moet een grote betrokkenheid van de Oostendse bevolking voorop staan. Dat laatste moet op een transparante manier gemonitord worden. We voorzien extra ruimte voor repetitielokalen in Hotel Terminus en in de Entrepot (Slijkensesteenweg). 

Toerisme

Toerisme heeft zich sterk ontwikkeld en verbeterd de voorbije 10 jaar. Op vandaag bedraagt de globale inspanning van het stadsbestuur voor toerisme ongeveer 4 miljoen euro (exl. de ondersteuning bij allerlei evenementen en exclusief de bijdrage van de hotels via de city taks). De komende jaren moet vooral gewerkt worden aan de verbreding van het seizoen en de verhoging van de kwaliteit van wat aangeboden wordt. Om die reden zal een verhoging van de dotatie met 25 procent in een aantal stappen doorgevoerd worden. Ook inzake toerisme moet de betrokkenheid van de Oostendse bevolking belangrijk blijven en continu gemonitord worden. 

Toerisme en cultuur zijn geen tegengestelde polen, wel complementaire activiteiten. Daarom zal er structureel overleg georganiseerd worden tussen de verschillende spelers van cultuur en toerisme. Een horizontaal platform zal worden opgericht waar gemeenschappelijke functies in komen, die voor iedereen uit deze sectoren kunnen ingezet worden.

Zorgbedrijf

Er wordt een openbaar zorgbedrijf opgericht, waarbij de zorgfuncties van stad en ocmw gegroepeerd worden. Het bedrijf zal een grote autonomie krijgen en er zullen financiële afspraken voor de hele legislatuur gemaakt worden. Het zorgbedrijf zal schuldenvrij kunnen starten. Het is de bedoeling van het bestuur dat het zorgbedrijf volledig operationeel is op 1 januari 2020. De doelstelling van het zorgbedrijf is geenszins een besparingsoperatie, wel een garantie voor betere zorg. 

Social smart city en armoedebestrijding

De digitalisering en evolutie naar een smart city wordt meestal gebruikt voor parkeerbeleid, betere mobiliteitsstromen, afvalophaling, enz. Deze mogelijkheden moeten maximaal benut worden, maar de evolutie naar een smart city zal ook ingezet worden om sociale rechten automatisch toe te kennen. 

Er komt een gecoördineerde aanpak van het armoedeprobleem. De mantelzorgpremie, de halvering van de kosten voor kinderopvang en buitenschoolse opvang, de automatische uitkering van toelagen en tegemoetkomingen en een permanente nachtopvang passen binnen dit beleid. Ook een performant en betaalbaar zorgbedrijf is in dit kader noodzakelijk. Een belangrijke factor om uit de armoede te komen is en blijft werk. Opleiding van werkzoekenden naar taal en mobiliteit toe, zal zeer intensief worden uitgewerkt en strikt opgevolgd worden. Een geïntegreerd platform waar alle diensten in vertegenwoordigd zijn, zal onder leiding van één lid van het schepencollege alle acties uitwerken en opvolgen. 

Permanente daklozenopvang, lokale mantelzorgpremie en toegankelijkheid en mobiliteit voor mensen met een beperking

Oostende voorziet net als andere steden een permanente daklozenopvang en doet onverminderd de inspanning om dakloze mensen te begeleiden en ze uit de dakloosheid te halen. Er wordt een stedelijke mantelzorgpremie van 500 euro ingevoerd in combinatie met een doorgedreven begeleiding van mantelzorgers (bv. rugschool, psychologische bijstand, time-outprojecten, enz.) Initiatieven inzake vervoer van mensen met een beperking worden gecoördineerd en ondersteund, zodat de capaciteit verhoogt. Alle stadsgebouwen moeten tegen het einde van de legislatuur toegankelijk zijn. Voor particuliere gebouwen (o.a. winkels) wordt een stimulerend beleid gevoerd.

Jongeren

In een stad die wil verjongen staan jongeren centraal. Het bestuur zal een starterspakket ‘fuiven organiseren’ aanbieden. Achter het station komt een fuifzaal die multifunctioneel kan gebruikt worden. De Langestraat zal heringericht worden, waarbij centraal een nieuw plein wordt gevormd. Daartoe moet de hoek van de Langestraat en de Madridstraat onteigend worden. Nieuwe stedenbouwkundige regels zorgen ervoor dat voor de Montmartrebuurt de horeca de hoofdbestemming moet blijven.

In het centrum wordt een Jongeren Ontmoetingscentrum voorzien, waar ontspanning, advies, informatie, ruime voor vergaderingen, enz. aanwezig zijn.

Rijlessen en het halen van het rijbewijs in het algemeen wordt goedkoper onder andere door het actief inzetten van rijsimulatoren. Er zal overlegd worden met De Lijn en met de buurgemeenten om de nachtbussen naar deze buurgemeenten uit te breiden.

Hulpaanbod voor psychologische kwetsbaarheid van jongeren wordt voorzien, mede door flankerend onderwijsbeleid. 

Samenhang

Oostende is een stad met veel eenzaamheid en isolement. Talloze initiatieven moeten hier genomen worden:  wijkverantwoordelijken, straatmanagers, digitale bewonersplatformen, een vrijwilligerscentrale, brugfiguren, toeleiders, enz. Het stadsbestuur zal de oprichting en de werking van een Oostendse aankoopcentrale die groepsaankopen voor Oostendenaars organiseert, ondersteunen.

Participatie

Oostende heeft nood aan een ambitieus participatie- en communicatiebeleid. Daarbij zal het zich laten bijstaan door externe experten. Binnen het kader van dit beleid zal halfweg de legislatuur een grootscheepse bevraging worden georganiseerd over een toekomstvisie Oostende 2040.

Elk jaar brengt het stadsbestuur 100 inwoners samen die enkele keren per jaar over belangrijke thema’s of projecten advies uitbrengen. De groep moet representatief zijn en wordt door deskundigen ondersteund.

Participatie heeft ook betrekking op het stimuleren van het vrijwilligerswerk. De stedelijke vrijwilligerscentrale brengt vrijwilligers en instellingen die met vrijwilligers willen werken samen. 

Stadshal

Er komt een Stadshal. De mogelijke opties worden onder begeleiding van een expertencommissie aan de bevolking voorgelegd.

Plasticvrij Oostende tegen 2025

Oostende kiest voor een beleid waarbij het vermijden van plastics het objectief is. Daartoe wil ze toetreden tot de voorziene proefprojecten en wordt er bijzondere nadruk gelegd op de stranden. Er komt een stapsgewijs uit te voeren verbod op plastiek voorwerpen waarvoor een alternatief mogelijk is (plastiek bestekken, plastiek zakjes, …). Er komt een financieel ondersteuningsmechanisme voor de omschakeling en voor initiatieven die door het bestuur gesteund worden, zal het vermijden van plastics een deel van de opgelegde voorwaarden worden. 

Verduining

In de eerste twee jaar van de legislatuur worden projecten opgestart voor de verduining van delen van het strand aan de Oosteroever en bij Raversyde.

Oostende klimaatneutraal tegen 2030

Het stadsbestuur zal een expertencommissie aanstellen die een coherente strategie moet uitwerken en monitoren om Oostende tegen 2030 klimaatneutraal te maken. Sowieso worden op alle stadsgebouwen zonnepanelen geplaatst. Oostendenaars die zelf geen zonnepanelen op hun dak kunnen plaatsen, kunnen via een Oostends investeringsfonds mee participeren. Binnen de legislatuur worden alle stadswagens elektrisch, hybride en/of op gas. Een netwerk van elektrische laadpalen voor auto’s en fietsen wordt uitgewerkt. De verdere uitbouw van het warmtenet wordt ondersteund, de uitbouw van het systeem van deelauto’s wordt sterker gepromoot en door het bestuur zelf ook meer gebruikt.

Het openbaar domein zal vergroend worden, waarbij mensen die mee aanplanten worden beloond (plan Eekhoorn).

Netheid

Er komen 150 ondergrondse afvalstraten tegen 2024 en alle afvalophaling moet tussen 7 en 11 uitgevoerd worden. Het containerpark in Zandvoorde wordt gemoderniseerd. Nadien wordt geëvalueerd of een bijkomend (mobiel) containerpark aangewezen is. 

Er wordt een beleid ontwikkeld dat voorziet in het verdwijnen van peuken op de straten en op het strand. Dat geldt ook voor andere vormen van zwerfvuil. Daaromtrent zal een streng handhavingsbeleid gevoerd worden.

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn moet de komende jaren een belangrijke plaats in het beleid krijgen. Het nieuw dierenasiel (50/50 financiering) is een uitgelezen gelegenheid om het beleid grondig te hervormen. Een schepen bevoegd voor dierenwelzijn is daarbij een goed signaal. Een verbod van dieren op de foor, diervriendelijke sterilisatie van duiven, een verbod van elektroshocks bij honden en katten, enz. zijn te nemen maatregelen. 

Erfgoed

Erfgoedpanden worden maximaal behouden en verwaarlozing wordt niet getolereerd. De opbrengsten van de hogere leegstandtaks worden geïnvesteerd in een fonds voor de renovatie van o.a. erfgoedwoningen. De leegstands- en de verwaarlozingtaks worden voor erfgoedpanden hoger dan voor ‘gewone’ panden. Er wordt een studie opgestart om na te gaan welke bijkomende VIOE panden op de lijst van panden met hoge of lage locuswaarde moeten komen.

Haven, Innovatie en opleiding

De haven blijft inzetten op de verschillende mogelijkheden die zich aanbieden. Op vandaag zijn dat: bulk, visserij, energie, roro, ferries en cruises. De infrastructuur, zoals de terminals en het zeewezendok, moeten aantrekkelijk zijn voor deze verschillende onderdelen en de mogelijkheid om via het station aansluiting te vinden bij (passagiers)trafieken zal gevrijwaard blijven.  

De economische ontwikkeling van Oostende zal consequent gesteund worden door de nadruk te leggen op innovatie en opleiding. Dit houdt in dat de innovatiepremie verdubbeld wordt en dat er ruimte komt voor een coworkingspace en telewerk. De cluster voor hernieuwbare energie wordt versterkt en er wordt gewerkt aan een nieuwe cluster voor circulaire economie in de achterhaven. Oostende wordt CETA-vrij verklaard. 

Belastingen

De gemeentelijke opcentiemen worden in twee fasen verminderd van 6.5 (nu) naar 6.25 (2020) en 6.0 (2022). De opbrengst van de belasting op drijfkracht wordt gehalveerd door KMO’s en zelfstandigen vrij te stellen. Er zal een beeldkwaliteitsplan worden goedgekeurd. Voor de handelszaken die dit plan volgen, zullen een aantal belastingen afgeschaft worden, zodat het vermijdbare belastingen worden.

Personele vernieuwing

Het is belangrijk dat in de uitvoerende mandaten binnen een korte termijn na de opstart van de nieuwe legislatuur door de verschillende bestuurspartners belangrijke personele vernieuwingen doorgevoerd worden.